top of page

Koulutusohjaajakoulutus

TAVOITE

SBY järjestää vuosittain alkavan koulutusohjaajakoulutuksen joka on kestoltaan noin kaksivuotinen. Koulutus on suunnattu Suomen Bokseriyhdistyksen jäsenille, sen piirissä toimiville ohjaajille sekä muille koulutusohjaamisesta kiinnostuneille. Tarkoituksena on kouluttaa Suomen Bokseriyhdistykselle uusia koulutusohjaajia, jotka tuntevat bokserin rotuna ja ottavat huomioon bokserin koulutettavuuden erikoispiirteet. 

Koulutusohjaajakoulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella koe- ja koulutustoimikunnalle. Ennen koulutuksen alkua koe- ja koulutustoimikunta, oppilas ja Suomen Bokseriyhdistyksen tai sen alaosaston edustaja sopivat koulutuksen toteuttamisen periaatteista.

Koulutusohjaajakoulutuksen käytyään koulutusohjaaja osaa itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa  Suomen Bokseriyhdistyksen ja sen alaosastojen koulutuksia ja koetapahtumia ja sitä kautta tukea bokserien koulutuksen kehittämistä yhdistyksessä.

KOULUTUKSEN RAKENNE

Koulutus koostuu lähijaksoista Suomen Bokseriyhdistyksen tapahtumissa sekä erilaisista oppimistehtävistä ja omasta koulutuksesta kokeneen koulutusohjaajan (“kummituksen”) tuella. Koulutus käynnistyy yhdistyksen vuotuisella kesäleirillä. Poikkeustilanteissa (esimerkiksi kesäleiri peruuntuu) hallitus voi päättää koulutusohjaajakoulutuksen aloittamisesta muussa yhdistyksen tapahtumassa. Koulutus sisältää tietyt pakolliset osa-alueet, jotka on käytävä pätevöityäkseen SBY:n koulutusohjaajaksi. Osa koulutuksesta räätälöidään koulutettavien yksilöllisen taustan ja osaamisen mukaan.

Koulutusohjaajakoulutus sisältää pakollisia osa-alueita seuraavasti:

 • Tottelevaisuuskoulutuksen läpikäyminen

 • Kansalliset ja kansainväliset palveluskoiralajit (suojelusta vähintään ZTP tietous)

 • BH-kokeen kulku (joko itse suoritettuna, kokeen työntekijänä tai katsojana)

 • Koulutusohjaajakoulutuksen kirjallinen teoriamateriaali (ks. alla)

Lisäksi koulutus voi sisältää koulutettavan omien tavoitteiden mukaisiin lajeihin tutustumista.

Koulutustapahtumien lisäksi oppilas pitää koulutuksen aikana 10 kerran tottelevaisuuskoulutuksen yhteistyössä Suomen Bokseriyhdistyksen, sen alaosaston tai pimeältä alueelta tullessaan paikallisen yhdistyksen tai vastaavan kanssa. Lisäksi oppilas järjestää yhdessä Suomen Bokseriyhdistyksen, sen alaosaston tai muun yhdistyksen kanssa yhden tapahtuman.

Oppilailla on etuoikeus koulutuspaikkaan Suomen Bokseriyhdistyksen järjestämissä koulutuksissa. Oppilaiden tulee antaa selvitys pitämistään koulutuksista ja tehdä kirjallisia referointeja koe- ja koulutustoimikunnalle.

Oppilaan valmistuessa oppilaalle maksetaan yhdistyksen puolesta 200 euron suuruinen palautus pätevöinnistä. Tämä korvaa aikaisemmat leirimaksujen palautukset. Oppilaan kannattaa kysyä myös oman alaosaston tapahtumista alennusta koulutusaikana. Alaosastoilla voi olla omia periaatepäätöksiä alennetuista hinnoista oppilaille.

Jokainen oppilas etsii itselleen ”kummituksen” eli mentorin. Kummitus on SBY:n aiemmin pätevöimä koulutusohjaaja, tai mikäli tällaista ei ole saatavilla, muu koe- ja koulutustoimikunnan hyväksymä kokenut kouluttaja, jonka kanssa oppilas voi vaihtaa ajatuksia koulutuksen edetessä.

KOULUTUKSEN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI

Koulutusohjaajakoulutus suoritetaan pääsääntöisesti kesäleirien yhteydessä, mutta mikäli kesäleirille ei ole mahdollista tulla koko ajaksi, voidaan osa-alueita suorittaa myös muilla Suomen Bokseriyhdistyksen tai sen alaosastojen järjestämissä tapahtumissa. Mikäli oppilas on harrastanut jotain lajia itsenäisesti pidemmän aikaa, tai esimerkiksi suorittanut koirallaan ZTP-testin tai käyttäytymiskokeen, voidaan hänet vapauttaa kyseisen lajin tutustumisesta. Päätöksen  tekee koe- ja koulutustoimikunta oppilaan esityksestä.

Koulutusohjaajaoppilas esittää koe- ja koulutustoimikunnalle selvityksen (lyhyt kuvaus, ajankohta ja yhteyshenkilö) pitämistään koulutuksista ja tapahtumista, joihin on osallistunut. Tarvittaessa koe- ja koulutustoimikunnan on pystyttävä varmistamaan tapahtuma.

Koulutuksen aikana oppilas reflektoi omaa oppimistaan keskusteluissa kouluttajien kanssa sekä  kirjallisissa (esi- ja etä-)tehtävissä. Koulutuksen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan koulutuksen aikana tehtyjen esi- ja etätehtävien sekä loppukokeen perusteella koe- ja koulutustoimikunnan määrittämien kouluttajien ja koulutettavan välillä. Loppukokeessa varmistetaan, että koulutusohjaajaoppilas on saavuttanut keskeiset tavoitteet ja ymmärtää koirankoulutuksen sekä SBY:n koe- ja koulutustoiminnan keskeiset periaatteet. Ennen pätevöintiä oppilaan on osoitettava, että hän on allekirjoittanut Suomen palveluskoiraliiton eettisen sitoumuksen. Loppukoe ja mahdollinen pätevöinti suoritetaan aina kesäleirin yhteydessä etukäteen ilmoitettuna päivämääränä. Kaikki materiaalit ja ennakkotehtävät toimitetaan hyvissä ajoin ennen tapahtumaa.

KOULUTUSMATERI-
AALIT

Teoriamateriaali koostuu seuraavista koulutuksen aikana läpikäydystä aineistosta:

 • kooste koe- ja koulutustoimikunnan määrittämiä artikkeleja, joista osa voi perustua koulutettavan omaan ehdotukseen

 • SPKL:n sivuilta ladattavat kansallisten ja kansainvälisten lajien koeohjeet

 • ZTP-testiartikkeli (Bokseri-lehti, Satu Alanko)

 • Rodun voimassaoleva  Jalostuksen tavoiteohjelma  ja eettinen ohjeistus

KOULUTUKSESTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Oppilas voi keskeyttää koulutuksen omalla, vapaamuotoisella ilmoituksellaan. Oppilas voidaan erottaa koulutuksesta, mikäli hän toimii yhdistyksen sääntöjen tai eettisen ohjeistuksen vastaisesti tai toiminnallaan muuten vahingoittaa yhdistystä. Erottaminen tapahtuu koe- ja koulutustoimikunnan esityksestä hallituksen päätöksellä.

Mikäli oppilas ei kahden vuoden aikana osallistu koulutukseen, hänen on  koulutusta  jatkaakseen käytävä koe- ja koulutustoimikunnan kanssa keskustelu ennen koulutuksen jatkumista.

KOULUTUSOHJAAJAKOULUTUKSEN ALOITTANEET

Koulutusohjaajakoulutuksen aloitti vuoden 2023 kesäleirillä:

 • Leila Hörkkö

 • Eeva Kiramo

Muut koulutusohjaajakouluksessa olevat:

 • Riikka Salo (Pohjanmaan alaosasto)

 • Ville Hakala (Pohjanmaan alaosasto)

 • Mikko Siren (Turun alaosasto)

Maalimieskoulutus

Maalimieskoulutus potkaistiin käyntiin vuonna 2011. Uusille rotua tunteville maalimiehille on tarvetta, sillä yhä useampi harrastaja haluaisi kouluttaa koiraansa ZTP-testiin.

 • kesto max 4 vuotta (SBY:n maksamia vuosia) n. 2-3 leiriä/vuosi.

 • aloitus pääasiallisesti itsenäisyyspäivän tai loppiaisen leiristä.

 • ensimmäisen leirin jälkeen maalimiesoppilaan on hankittava itselleen ohjaava kortillinen maalimies ja harjoituskoiria.

 • suositellaan 1. kesänä SPKL/SPL:n leirille menoa.

 • viimeistään 2. vuotena SPKL/SPL:n leirille meno pakollista.

 • SBY maalimieskoulutusryhmän maksimikoko on 6 oppilasta.

 • harjoitusmaalimieskortin suorittaneen oppilaan tilalle voidaan ottaa uusi oppilas.

 • harjoitusmaalimiehet toimivat yhdistyksen leireillä ohjaavana maalimiesoppilaana kouluttavan maalimiehen ohjauksessa. Tämän lisäksi he harjoittelevat koeliikkeitä kilpailumaalimieskorttia varten.

 • kilpailuavustajakortin suorittaneilla SBY:n maalimieskoulutukseen osallistuneilla maalimiehillä on oikeus osallistus SBY maalimieskoulutusleireille omakustannehintaan koulutuksen päättymisen jälkeen.

 • kilpailuavustajakortin suorittaneet maalimiehet sitoutuvat toimimaan kilpailuavustajina yhdistyksen rotumestaruuskilpailuissa sekä ZTP testissä.

 • kun oppilas pätevöidään kilpailuavustajaksi yhdistys maksaa hänen viimeisen SKPL/SPL leirin osallistumismaksun takaisin.

 • SBY:n maalimiesoppilaan tulee olla SBY:n jäsen ja täyttää SPKL:n kilpailuavustajan kriteerit.

 • SBY:n hallitus pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ja voi tehdä maalimieskoulutusta koskevia päätöksiä sääntöjen ulkopuolelta tai niiden vastaisesti.

 • uuden halukkaat ilmoittautuvat SBY:n maalimieskoulutukseen koe- ja koulutustoimikunnan vetäjälle, joka vie koulutukseen hyväksymisen hallituksen kokoukseen päätettäväksi. SBY:n hallitus voi ilman selitystä hyväksyä tai hylätä uuden maalimiesoppilaan. 

SBY ei pätevöi maalimiesoppilaita, vaan koulutuksen tavoitteena on auttaa oppilaita saamaan SPKL/SPL:n kilpailuavustajakortti.

Mitä SBY:n maalimieskoulutuksessa käytännössä tehdään:

 • teoriatason tarkastukset koulutuksen edetessä

 • käytännön harjoituksia omien ja vieraiden harjoituskoirakoiden kanssa, myös valmiiden koirien treenausta, jotta pääsee kehittämään motoriikkaa.

 • SBY pyrkii järjestämäään maalimiesoppilailleen 1-2 leiriä vuodessa, kesäleirin lisäksi. Leireille pyritään saamaan eri tasoisia treenattavia koirakoita niin että oppilaat pääsevät kehittymään eteenpäin koulutuksessaan.

 • bokserit tulee olla maalimiesten koulutuksessa etusijalla

 • ZTP:hen ja muihin SBY:n tapahtumiin on valmistuttua velvollisuus osallistua

MAALIMIESKOU-
LUTUKSEN PERI-
AATTEET

KOULUTUKSEN RAKENNE

EDELLYTYKSIÄ MAALIMIESOPPI-
LAALLE

 • tulee olla aito halu kehittyä ja kehittää itseään

 • tulee koota oma ryhmä

 • tulee kysyä itselleen "maalimieskouluttaja" - joku, joka opastaa ja neuvoo

 • tulee olla tavoitteena SPKL:n kilpailuavustajan pätevyys ja sen vaatimusten täyttäminen

MAALIMIESKOU-
LUTUKSEN ALOITTANEET

 • Mika Viikari (Tampereen alaosasto)

Jos olet kiinnostunut osallistumaan maalimieskoulutukseen, ota yhteyttä koe- ja koulutusvastaavaan!

bottom of page