top of page

PEVISA ja JTO

PEVISA - PERINNÖLLISTEN VIKOJEN JA SAIRAUKSIEN VASTUSTUSOHJELMA VUOSILLE 2023 - 2027

Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt 14.9.2022 bokserin JTO:n (jalostuksen tavoiteohjelman) ja seuraavan PEVISA-ohjelman ajalle (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma) 1.1.2023-31.12.2027. 

 

Pentueen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla virallinen lonkkakuvaus- ja selkäkuvauslausunto sekä voimassa oleva sydämen kuuntelutulos. 

 

Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C. Vaihtoehtoisesti pentueen vanhempien lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101. 

 

Selkäkuvaus voidaan tehdä aikaisintaan 24 kk iässä. Rekisteröinnin raja-arvo on spondyloosilausunnon aste 3 ja tämän tuloksen saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 tai 1 saaneen koiran kanssa. 

 

Vastustettavat sydänsairaudet aortta- ja pulmonaalistenoosi. 

Alle vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 12 kk ja yli vuoden iässä tehdyn sydänkuuntelun tulos on voimassa 24 kk. Mikäli sivuääni kuuluu tai tulos on epävarma, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella (aikaisintaan 12 kuukauden iässä) ennen astutusta. Ultraäänitutkimuksen tulokset normaali ja avoin ovat hyväksyttäviä. 

 

Jos koira saa ultraäänitutkimuksessa tuloksen avoin, on tulos voimassa 12 kk, jonka jälkeen koira on tutkittava uudelleen ennen jalostuskäyttöä. 

 

Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos tutkimuksissa löytyy joku sydänsairaus. 

 

Ultraäänitutkimusta ei tarvitse uusia, jos koira on saanut tuloksen terve. Jos koiralle on tehty ultraäänitutkimus, ei myöskään auskultaatiotutkimusta tarvitse uusia. 

 

Jos koiran tulos ultraäänitutkimuksesta on avoin, voidaan koira parittaa vain sellaisen koiran kanssa, jonka lausunto on auskultaatiossa "ei sivuääniä" tai ultraäänitutkimuksessa "normaali". 

 

Uroksen pitää astutushetkellä olla vähintään 24 kk ikäinen. 

 

Muut rotukohtaiset erityisehdot: 

Mikäli pentueen vanhempi on tuontikoira tai ulkomainen koira, eikä sillä ole Kennelliiton lonkkaindeksiä, huomioidaan sen mahdollinen ulkomainen BLUP-indeksi. Rodun kotimaassa Saksassa laskettu indeksi huomioidaan arvona 100 + (100 – X), missä X on saksalainen BLUP-indeksi.

Töpö-töpö -yhdistelmät ovat kiellettyjä. Rodulle on olemassa töpöhäntäisyyden geenitesti.

 

Ulkomaisia uroksia/narttuja koskeva poikkeus: Ei vaadita selkätutkimustulosta eikä sydänkuuntelutulosta. Ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei koiralla ole sydänsairauksia, kelpaa (nartut 1, urokset 2 pentuetta).

 

JTO - JALOSTUKSEN TAVOITEOHJELMA VUOSILLE 2023-2027 

Jalostuksen tavoiteohjelma (JTO) on hyväksytty Suomen Kennelliiton jalostustieteellisen toimikunnan hyväksymä  14.9.2022 ja se on voimassa boksereille vuosille 2023 - 2027. Linkki JTOhon >>>

bottom of page