top of page
Jalostusarviointi

Jalostusarviointikonsepti sisältää sekä ulkomuotoarvioinnin että luonnearvioinnin.

Ulkomuotoarvioinnin osalta konsepti on valmis, ja 13.3.2022 pidetyn vuosikokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman sekä Kennelliiton hyväksymän JTO:n mukaisesti vuoden 2022 aikana perustetaan luonnearviointia suunnitteleva työryhmä jalostustoimikunnan alaisuuteen. Tämä työryhmä suunnittelee luonnearvioinnin konseptin, joka otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana. Tämän jälkeen ulkomuotoarvionti ja luonnearviointi voidaan yhdistää, jolloin koko jalostusarvointikonsepti on valmis.

Jalostusarviointeja järjestetään erillaisten tapahtumien yhteydessä tai omina tilaisuuksina, joko pääyhdistyksen, alaosastojen tai yksittäisten henkilöiden toimesta.

Vaikka koiran omistaja ei itse olisikaan kiinnostunut kasvattamisesta tai oman koiransa ominaisuuksista, hän voi omalta osaltaan edesauttaa jalostustoimintaa käyttämällä koiransa jalostusarvioinnissa. Osa koiran periytyvistä ominaisuuksista tulee esiin ilmiasussa, joten koiraa arvioimalla, tarkastelemalla ja mittaamalla SBY:n jalostusarvioinnin mukaisesti saamme arvokasta tietoa bokserikantamme rakenteesta, ulkomuodosta ja luonneominaisuuksista. Kattavan otoksen saamiseksi tietoa tarvitaan mahdollisimman monesta yksilöstä.

Rodun rakenteen vahvuuksia ja heikkouksia pyritään kartoittamaan mm. analysoimalla näyttelyiden ja jalostusarviointien tuloksia. Samoin pyritään kartoittamaan luonteiden vahvuuksia ja heikkouksia mm. analysoimalla MH ja LTE sekä jalostusarviointien tuloksia. Pyrkimyksenä on saada jalostusarviointiin osallistuvien koirien määrä mahdollisimman suureksi.

Iältään tarkastukseen tulevan koiran tulisi olla mielellään vähintään 2-vuotias.

Jalostusarvoitsijaksi voi kouluttautua bokseriharrastaja, jolla on riittävä rodun tuntemus. Riittävä rotutuntemus voi olla hankittuna esimerkiksi bokserikasvattajana, jalostusbokserin omistajana tai muun aktiivisen bokseriharrastuksen perusteella. Jalostusarvoitsija voi olla erikoistunut joko pelkkään ulkomuotoarviointiin tai luonnearviointiin tai molempiin.

Jalostusarvoitsijakoulutukseen haluavan tulee olla täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt). Hänen tulee olla SBY:n jäsen, eikä hänellä saa olla Kennelliiton määräämää voimassa olevaa sanktioita tai muuta seuraamusta, ja/tai voimassa olevaa eläintenpitokieltoa.

ULKOMUOTOARVIOINTI

Ulkomuotoarvointiin otetaan käyttöön ulkomuotoarviointikaavake.

Rotumme erikoistuomarit Kirsi Tevalin ja Tuula Seppälä vastaavat alussa ulkomuotoarvionnista, kunnes saamme koulutettua uusia ulkomuotoarvioitsijoita.

Ulkomuotoarvioinnin voi suorittaa rodun erikoistuomari yksin, tai kaksi jo pätevöityä ulkomuoto-/jalostusarvioitsijaa yhdessä tai yksi pätevöity arvioija yhdessä rodun erikoistuomarin kanssa.

Ulkomuotoarvioitsijakoulutukseen haluavalta vaaditaan edellä mainitut ominaisuudet. Koulutus tulee olemaan pääsääntöisesti käytännön koulutusta harjoitusarviointeja tekemällä. Erillistä yleistä teoriakoulutusta ei tulla järjestämään. Harjoittelijoille lähetetään itseopiskelumateriaalia ja heitä rohkaistaan rodun itseopiskeluun. Harjoittelijoille tarjotaan mahdollisuus päästä opiskelemaan jalostustoimikunnan järjestämiin ulkomuototuomarikoulutuksiin ja heitä rohkaistaan toimimaan näin.

Harjoittelijan tulee tehdä vähintään 50 bokserin ulkomuotoarviointi ennen kuin hän pääsee anomaan jalostustoimikunnalta pääsyä loppukokeeseen. Loppukokeen vastaanottaa rotumme erikoistuomari (Kirsi Tevalin, Tuula Seppälä). Loppukoe sisältää vähintään neljän bokserin ulkomuotoarvioinnin. Jos harjoittelija ei läpäise loppukoetta, tulee hänen harjoitella lisää vastaanottavan tuomarin ilmoittama koiramäärä.

Harjoittelijalle ei tulla korvaamaan harjoitteluaikana aiheutuvia kustannuksia, vaan harjoittelija suorittaa harjoittelun omakustanteisena.

Jokaiseen ulkomuotoarviointitilaisuuteen otetaan vain kaksi harjoittelijaa kerralla.

LUONNEARVIOINTI

Perustetaan työryhmä suunnittelemaan, kuinka luonnearviointiosuus toteutetaan. Luonnearviointiosuus otetaan käyttöön mahdollisuuksien mukaan vuoden 2023 aikana.

Ennen luonnearvioinnin käyttöönottoa voidaan suorittaa ulkomuotoarviointeja. Näiden koirien kohdalla ei kuitenkaan puhuta jalostusarvioinnin suorituksesta vaan ulkomuotoarvioinnin suorituksesta. Koirilla, jotka ovat suorittaneet ulkomuotoarvioinnin on mahdollisuus luonnearviointikonseptin käyttöönoton jälkeen suorittaa tarvittava luonnearviointi. Näiden koirien kohdalla voidaan kirjata koirien suorittaneen koko jalostusarvioinnin.

 Jalostusarvointikonseptin ulkomuotoarviointiosuus noudattaa hyvin pitkälle Suomen Rottweiler- yhdistyksen liki 30 vuotta käytössä ollutta konseptia. Tätä konseptia on jatkuvasti kehitetty ja uudistettu. Nykyisin käytössä oleva on Kennelliiton hyväksymä ja uudistettu kaksi vuotta sitten.

bottom of page